Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1. Advocatenkantoor Het Voorhof, hierna te noemen Het Voorhof, is een eenmanszaak gevestigd in Berghem, gemeente Oss en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel in a��s-Hertogenbosch onder nummer 53740440. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op www.hetvoorhof.nl.

1.2. Het Voorhof is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of CliA�nt, hierna te noemen a�?CliA�nta��.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Voorhof en CliA�nt, en verder alle (rechts)handelingen van Het Voorhof met, voor of jegens CliA�nt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

2. Relatie Het Voorhof a�� CliA�nt

2.1. Het Voorhof zal zich inspannen de overeenkomst met CliA�nt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Het Voorhof zal zich bij de uitvoering van de overeenkomst laten leiden door de belangen van CliA�nt. CliA�nt zal aan Het Voorhof alle informatie verstrekken die voor de correcte uitvoering van de overeenkomst vanbelang is. CliA�nt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Het Voorhof verstrekte informatie.

2.2. CliA�nt wordt geacht de opdracht mede aan door Het Voorhof ingeschakelde derden te hebben gegeven voor de uitvoering van de opdracht, in acht nemende de gedragsregels van de betreffende beroepsorganisaties. Het Voorhof is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens CliA�nt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikel 6:76 BW is niet toepasselijk.

3. Aansprakelijkheid Het Voorhof

3.1. Zodra CliA�nt een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Het Voorhof heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is hij gehouden om Het Voorhof, in ieder geval binnen twee maanden daarna, het bestaan van deze aanspraak jegens Het Voorhof, schriftelijk aan Het Voorhof mede te delen op straffe van verval van dit recht. Iedere aanspraak jegens Het Voorhof vervalt twee jaar nadat CliA�nt de aanspraak voor het eerst schriftelijk heeft medegedeeld, tenzij die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.2. Iedere aansprakelijkheid van Het Voorhof is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Het Voorhof afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is.

3.3. Het Voorhof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Het Voorhof gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan CliA�nt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. CliA�nt vrijwaart HetVoorhof voor alle mogelijke aanspraken van derden.

3.4. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, mits zij al hetgeen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risicoa��s, zoals verspreiding van virussen.

4. Honorarium

4.1. Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium van Het Voorhof berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief en de gemaakte kosten. Het Voorhof heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Het Voorhof is steeds gerechtigd van CliA�nt een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.2. Betaling van de declaraties van Het Voorhof dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van CliA�nt onverwijld. CliA�nt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle(buiten)gerechtelijke kosten van Het Voorhof die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van CliA�nt. Deze worden vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde. Tevens heeft HetVoorhof recht op een vertragingsrente gelijk aan dewettelijke handelsrente met een opslag van 3 punten.

4.3. Het Voorhof heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van CliA�nt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij of de aan haar verbonden Stichting Derdengelden aan CliA�nt en/ of verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

4.4. Het Voorhof is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de CliA�nt of van derdenafkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de cliA�nt verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.

5. Overig

5.1. CliA�nt verleent Het Voorhof door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische verwerking van door Het Voorhof verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

5.2. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriA�le eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij Het Voorhof respectievelijk komen alleen Het Voorhof toe. Het is CliA�nt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriA�le eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is CliA�nt verder verboden producten van Het Voorhof, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, teverveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Voorhof.

5.3. Het Voorhof komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.4. Nederlands recht is met uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels op deze overeenkomst van toepassing.

5.5 Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Deze zullen in eerste instantie worden neergelegd bij mr. A. Neophitou als klachtenfunctionaris van Advocatenkantoor Het Voorhof. Indien de klacht niet in der minne volgens de kantoorklachtenregeling kan worden beslecht, zal de zaak bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie a��s-Hertogenbosch, Nederland.